सम्पति विवरण २०७४/७५ बुझाउने केन्द्रीय समिति सदस्यको विवरण